Καταπέλτης ο Mητροπολίτης Ανδρέας στο Πασχαλινό μήνυμα του για τα τεκταινόμενα στην ΕΕ - Ιστορίες, Ρεπορτάζ, Σχολιασμός Κρήτης Blog | e-storieskritis.gr

Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Καταπέλτης ο Mητροπολίτης Ανδρέας στο Πασχαλινό μήνυμα του για τα τεκταινόμενα στην ΕΕΜηνύματα με πολλούς αποδέκτες και με σαφείς πολιτικές αναφορές  έστειλε στο πασχαλινό μήνυμα του, που διαβάστηκε στις εκκλησίες των ενοριών που καλύπτει η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ο Μητροπολίτης Ανδρέας.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης έκανε λόγο για  μία «δαιμονική ευρωσυλλεκτική φιλαργυρία με ανάλγητη αποθήκευση δισεκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες» ενώ στάθηκε στην λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει η ΕΕ, η οποία και δεν αποτελούσε όραμα εκείνων που εμπνεύσθηκαν στην ένωση των λαών της Ευρώπης.
Το πλήρες κείμενο του αναστάσιμου μηνύματος του έχει ως εξής:

« Ἡ σημασία, τό μήνυμα, τό νόημα καί ἡ δυναμική τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διαχρονικά, αἰώνια καί πανανθρώπινα. Ἡ Ἀνάσταση θεραπεύει καί ἐπουλώνει τά προβλήματα καί τίς πολύμορφες καί πολύτροπες κρίσεις κάθε ἐποχῆς.

Ὁ οἰκτίρμων, ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Κύριός μας ἀνθρωπίνως ταπεινώνεται, γιά νά ἐλευθερώσει τήν ὑπόσταση τοῦ καθενός μας, ἀλλά καί συνολικά καί συλλογικά τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τίς κρίσεις τῶν παθῶν μας· ἀπό τή δουλεία τῶν ἁμαρτιῶν μας, πού μᾶς ὁδηγοῦν στό σκοτάδι τῶν πειρασμῶν, τῶν δαιμόνων, τοῦ κακοῦ πού καταλύει τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί πού μᾶς περιχαρακώνει στά πάθη μας καί στήν ποικιλόμορφη κρίση πού μᾶς μαστίζει.
Τί ἔπραξε ὅμως ὁ Θεάνθρωπος Χριστός; Πῶς μᾶς ἀπελευθέρωσε ἀπό τά πάθη μας, ἀπό τή φιλοχρηματία, τή φιληδονία, τόν ἐγωισμό, τή σκληροκαρδία, τή συκοφαντία; Ταπεινώθηκε ὁ ἴδιος: «Ἐαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καί σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος» (Φιλ. 2,7).

Ὡς «σκεύη κεραμέως» μποροῦσε νά συντρίψει τήν τότε ἡγεσία πού τόν ἐνέπαιζε, τόν ἐνέπτυσσε, τόν χλεύαζε, τόν σταύρωσε, τόν ἐνέδυσε μέ «χλαμύδαν κοκκίνην». Ὑπέστη ὅμως ὅλη αὐτή τήν ταπεινωτική διαδρομή τοῦ σταυροαναστάσιμου Γολγοθᾶ, γιά νά δώσει τό παγκόσμιο καί πανανθρώπινο μήνυμα τῆς ταπείνωσης καί τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπό τίς κρίσεις τῶν παθῶν μας. Γιά νά ἐκπηγάσει ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη, ἡ καταλλαγή καί ἡ ἀλληλεγγύη πού ἰδιαιτέρως τίς ἔχουμε σήμερα μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπό ποτέ ἄλλοτε.

Καί τούτο, διότι σήμερα ζοῦμε μιά ποικιλόμορφη κρίση. Μία πτυχή της κρίσης αὐτῆς εἶναι ἡ οἰκονομική της διάσταση. Ἐδώ καί ἀρκετά χρόνια ὑφιστάμεθα ὡς Ἑλλάδα καί Εὐρωζώνη τήν ἐκμετάλλευση, πού συνεχίζεται στίς μέρες μας ἐξαιτίας τοῦ ὑπεροπτικοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ἐσωστρέφειας καί τῆς ἐγωκεντρικότητας τῶν ἡγετικῶν πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν ὁμάδων πού διακατέχονται ἀπό μία ἰδιόμορφη ἀγκύλωση σ’ ἕνα ἐσωστρεφῆ τραπεζικό ὑδροκεφαλισμό. Πρόκειται γιά μία δαιμονική εὐρωσυλλεκτική φιλαργυρία μέ ἀνάλγητη ἀποθήκευση δισεκατομμυρίων εὐρώ στίς τράπεζες.

Ποιά σχέση μποροῦν νά ἔχουν αὐτές οἱ ἀποφάσεις μέ τήν ταπείνωση τοῦ φιλάνθρωπου καί οἰκτίρμονος Θεανθρώπου Κυρίου μας; Ὅλα αὐτά πού σήμερα ζοῦμε στή χώρα μας καί εὐρύτερα στήν Εὐρωζώνη ἦταν οἱ ὁραματισμοί τῶν πρωτοπόρων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης; Ὁραματίζονταν μία κοινωνία, ὅπου οἱ συνάνθρωποί μας ἀναζητοῦν τροφή στά σκουπίδια, μένουν ἄνεργοι, ἤ ἀκόμα καί αὐτοκτονοῦν, ἐνῷ νέοι μέ λαμπρούς πανεπιστημιακούς τίτλους ἀναγκάζονται νά μεταναστεύσουν, γιά νά ἀναζητήσουν ἐργασία, γιά νά ζήσουν;


Προσπαθοῦμε βεβαίως μέ τή βοήθειά σας, ἀδελφοί μου, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμα τοῦ διλέπτου τῆς χήρας νά διανείμουμε φαγητό, δεκατιανό στά σχολεῖα, φάρμακα καί ἐνδύματα στούς πάσχοντες συνανθρώπους μας. Προσπαθοῦμε χάρη στή βοήθεια καί τή συμπαράστασή σας νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ πανοικτίρμονος καί ἐλεήμονος Θεανθρώπου Κυρίου μας. Τήν ἴδια στιγμή προσευχόμεθα καί ὑψώνουμε χεῖρας ἱκέτιδας στόν οὐρανό. Παρακαλοῦμε τό ἁγιαστικό, λυτρωτικό καί καθαρτικό φῶς τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά λυτρώσει αὐτούς τούς τραγικούς συνανθρώπους μας τῆς Χριστιανικῆς Εὐρώπης καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τό πεῖσμα, τόν ἐγωϊσμό, τήν οἴηση, τή δαιμονική ἐμπάθεια καί τήν ἐκδικητική κακότητα. Νά τούς καταστήσει φιλάνθρωπους καί οἰκτίρμονες, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Ἀναστάς Κύριός μας. Νά γίνουμε ὅλοι κοινωνοί καί μέτοχοι στήν ἀναγέννηση, τή χάρη, τή χαρά καί τό ἔλεος τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως»

Ε.Β

Σελίδες